STREFA WIEDZY

Artykuły i porady

Kategoria: Kategoria 1

Ustawa o własności lokali

12 Luty 2014

Poniższa definicja ustawowa, zawarta w art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy, jednoznacznie wskazuje cel przyjęcia tej ustawy: stworzenie podstaw prawnych do kreowania i utrzymania nieruchomości lokalowych. Podstawę do tworzenia takich nieruchomości lokalowych daje przepis art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że nieruchomością może być także m.in. część budynku (samodzielny lokal), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. W tym przypadku takimi przepisami szczególnymi jest niniejsza ustawa o własności lokali. Ustawa stanowi, że samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianamii w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, za samodzielne lokale ustawodawca uznał także samodzielne lokale wykorzystywane dla zaspokajania potrzeb innych, niż mieszkaniowe . Dla oznaczenia tej ustawy, np. w różnych pismach, stosuje się często skrót: uwl.

więcej

INFORMACJA !

09 Luty 2014

informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wywóz oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi jest gmina lub powołane w tym celu związki międzygminne. Zarządca nieruchomości nie odpowiada za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże każdy przypadek przedmiotowych naruszeń zgłaszany jest przez zarządcę właściwym instytucjom.

więcej