STREFA WIEDZY

Artykuły i porady

Ustawa o własności lokali

12 Luty 2014

Poniższa definicja ustawowa, zawarta w art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy, jednoznacznie wskazuje cel przyjęcia tej ustawy: stworzenie podstaw prawnych do kreowania i utrzymania nieruchomości lokalowych. Podstawę do tworzenia takich nieruchomości lokalowych daje przepis art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi, że nieruchomością może być także m.in. część budynku (samodzielny lokal), jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. W tym przypadku takimi przepisami szczególnymi jest niniejsza ustawa o własności lokali. Ustawa stanowi, że samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianamii w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, za samodzielne lokale ustawodawca uznał także samodzielne lokale wykorzystywane dla zaspokajania potrzeb innych, niż mieszkaniowe . Dla oznaczenia tej ustawy, np. w różnych pismach, stosuje się często skrót: uwl.

więcej

Podatek śmieciowy

11 Luty 2014

Od 1 lipca właścicielami śmieci będą gminy i to one mają zorganizować ich odbiór. Każdy będzie musiał płacić tzw. podatek śmieciowy. - Niezależnie od tego, czy samorząd z formalnościami zdąży, czy nie, w myśl ustawy właścicielem odpadów od 1 lipca będą gminy. – Na ich konto trzeba będzie wnosić opłatę za wywóz śmieci. Nie będzie ona uzależniona od objętości odpadów, jak do tej pory, ale np. od powierzchni nieruchomości, liczby osób w gospodarstwie domowym - Metody te budzą kontrowersje wśród mieszkańców. – W wielu miastach nowy system nie przyniesie bowiem obniżek cen, pomimo większej liczby osób płacących za wywóz odpadów, ale raczej podwyżki w związku z wyższymi wymaganiami stawianymi gminom odnośnie do ochrony środowiska

więcej

System Identyfikacji Pojemników (SIP)

10 Luty 2014

Poznań wprowadza system identyfikacji pojemników na śmieci Od 1 stycznia w Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach zmienią się zasady wywozu odpadów. Nowy System Identyfikacji Pojemników (SIP) ma poprawić m.in. terminowość odbioru śmieci. Zmiany wprowadza Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, który obejmuje teren Poznania i ośmiu gmin, na którym mieszka ok. 715 tys. osób. Według rzecznika prasowego ZM GOAP Walerian Ignasiak, firmy odbierające odpady kończą wymianę pojemników - według umowy mają czas do 29 grudnia.

więcej

INFORMACJA !

09 Luty 2014

informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wywóz oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi jest gmina lub powołane w tym celu związki międzygminne. Zarządca nieruchomości nie odpowiada za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże każdy przypadek przedmiotowych naruszeń zgłaszany jest przez zarządcę właściwym instytucjom.

więcej